Workshop på STOKs årsmøde 2019

Workshop 1 - fredag

Samtaler der bygger bro
v. Jacob Folke Rasmussen

Har du også oplevet, hvor hurtigt en samtale med en borger, en familie, et barn en forælder eller en pårørende kan tage en uventet drejning og komme ud af kurs? I så fald har du prøvet at havne i det, som jeg kalder en kommunikativ faldgrube. Disse kan være svære at forudsige, idet vi alle som udgangspunkt går ind i dialoger med andre mennesker ud fra gode intentioner. Workshoppen sætter navn på nogle af de oftest forekommende faldgruber i fagprofessionelle samtaler. Det gør det lettere for dig at undgå dem – ligesom det bliver hurtigere at kommer videre, hvis du havner i én af dem.

  • Workshoppen gør dig klogere på, hvad der trækker samtaler ind i bestemte mønstre.
  • Din opmærksomhed på samtalens vanskelige passager bliver styrket.
  • Du vil blive bedre til at forebygge og rette op på uhensigtsmæssig kommunikation
Pointerne i workshoppen stammer fra min bog ”Samtaler der bygger bro”, som udkom i foråret.


Workshop 2 - fredag

Samtaler med unge pårørende i to perspektiver
v. Ingelise Nordenhof

Denne workshop giver indblik i, hvad det vil sige at være ung pårørende og hvad vi som professionelle kan gøre - set i to forskellige perspektiver – et indefra de unges perspektiv og udefra de professionelles perspektiv

  • Indefra perspektivet formidles af Bahra og Natasha, som er to af de 21 unge, der er blevet interviewet til min nye bog ”Samtaler med unge pårørende”, som vil give os et indblik i, hvordan de som unge pårørende har positioneret sig for at klare de udfordringer, de har mødt.
  • Udefra perspektivet formidles af Ingelise Nordenhof i en opsamling af de fællestræk, der har vist sig i de mange interviews med unge pårørende i forskellige kontekster, og som sættes spørgsmål ved tendensen til at kategorisere børn og unge i specifikke grupper efter deres forældres problematik, som om det siger noget, om hvilke vanskeligheder, de har og hvordan vi skal hjælpe dem.
  • Workshoppen vil lægge op til en perspektivering og en drøftelse af, hvordan vi som professionelle kan medvirke til at støtte disse børn og unges identitet og handlemuligheder, hvad enten vi møder dem i skole og daginstitution eller igennem forældrene på deres behandlingssteder, i patientforeninger og patientrådgivninger.

Ingelise Nordenhof er socionom, familieterapeut og narrativ terapeut med egen praksis: www.nordenhof.com


Workshop 3 - fredag

Når narrativ- og systemisk teori mødes i praksis
Familiebehandlerens valg i praksis når de to teorier ikke er kompatible
v. Rikke Horsgaard

Denne workshop er opdelt i to dele. Et oplæg efterfulgt af dialog.

Første del af workshoppen består af et kort redegørelse af socialkonstruktionisme og systemteori versus poststrukturalisme og narrativ teori, med fokus på forskelle og ligheder.
De to retninger deler på mange måder forståelse og går ofte fint hånd i hånd, men teori og metode er på afgørende punkter også forskellige og ikke altid kompatible. Det betyder, at familiebehandleren i praksis hele tiden træffer valg og fravalg.
I oplægget vil jeg redegøre for, hvorfor jeg mener at disse valg kan være dilemmafyldte.

I anden del af workshop inviteres du til at deltage i dialog om valg i praksis. Med denne refleksion håber jeg, at vi sammen kan skabe sprog for den nye praksis hvor man ofte arbejder med flere metoder.

I invites hermed til: Refleksion af praksis – mellem to teorier.


Workshop 1 - lørdag

Bevidning i skolen
v. Martin Nevers

Hvorfor er det kun lærerne og pædagogerne på skoler, der tager på kurser og efteruddannelser i narrativ praksis? Det besluttede jeg mig for at lave om på, da jeg blev inviteret til at holde en temadag på en skole. Jeg aftalte derfor med skolen, at lave en kursusdag for alle børn og ansatte på skolen. Jeg siger tit, at når jeg engang bliver undervisningsminister, så skal bevidning på skoleskemaet. Her fik jeg pludselig en mulighed for at gøre det til virkelighed.

På denne workshop vil jeg beskrive hvordan jeg greb denne temadag an, og lægge op til refleksioner over hvordan vi kan skabe kreative bevidningspraksisser i vores kultur som modvægt til en herskende evalueringskultur.

Om Martin Nevers:

Martin er ansat i DISPUK, hvor han igennem de sidste 11 år har undervist, superviseret og haft samtaler med mennesker og i organisationer med afsæt i narrativ teori og praksis. Martin har en fortid som lærer, som har givet ham en passion for at udvikle praksisser, der kan understøtte og skabe trivsel for børn og voksne i og omkring skolen.


Workshop 2 - lørdag

Vi skal ikke tale om traumer – Vi skal tale om vold
v. Sara Svane – psykoterapeut, Lev Uden Vold
Maria Højer Nannestad – psykolog, Lev Uden Vold
Ditte Brorson – psykolog, Lev Uden Vold
Mette Thyghøj – psykoterapeut, Lev Uden vold

Hvorfor er det vigtigt at tale om vold? Hvordan taler vi om vold, når vi er i dialog med børn og voksne? Hvilke effekter kan det have, når vi ikke spørger til vold? Hvilke slørringseffekter kan ”traume-buzzen” have i dialogen om vold?

Dette og meget mere reflekterer vi over i vores workshop om faglighedens sprog og responser på mennesker, der udsættes for vold.

Gennem cases og ord fra børn og voksne, som har ydet modstand til vold fra en nærtstående person, bevæger vi os ind i system- og faglighedens felt med normkritiske briller på. Vi ser vores fagsprog og fagstrukturer efter i sømmene og undersøger vedligeholdende, normaliserende og traumatiserende sproglige faldgruber som:

Man må ikke lukke op for noget, man ikke kan lukke ned igen, eller vold er skænderier, der bliver fysiske.


Workshop 3 - lørdag

PTSD ind i familien – Narrativ Traumebearbejdning (Narrative Story Telling, NST)
v. Brita-Marie Jordt Kappel, Socialrådgiver og Psykoterapeut, MPF

I Narrativ Traumebearbejdning er vi på en rejse som indeholder mange facetter af livet. Smertefulde fortællinger, kampfortællinger, nye styrkefortællinger og nye fortællinger om det værdifulde i livet og de skridt, der bliver taget i retning af, at familierne lever mere og mere efter deres værdier, håb og bestræbelser.

Mit fokus er derfor på, hvordan jeg kan støtte, hjælpe og bakke op om familierne, som jeg samtaler med til, at de gen-udvikler deres forbindelse til, hvordan det opleves at være et varmt, følende og intimt menneske – at have ”fornemmelse af mig selv – fornemmelse af mig selv i min familie.Årsmødet er stedet, hvor vi alle mødes, og rammerne for workshop er som følger:

Der er afsat 75 minutter til workshop, som workshopholder er man (eller ens arbejdsplads) medlem af STOK, der betales ikke honorar for at afholde workshop, man betaler fuld deltagerpris til årsmødet og der er tradition for, at man får et par flasker vin som tak for indsatsen.
Der skrives et abstract på 5-10 linjer, der (når det er fremme i tide) bliver optrykt i årsmøde-flyeren.

Der kan stadig nåes at tilmelde workshops

Brug linket her til tilmelding af workshops:

Tilmelding af workshop til workshopstok@gmail.com

Alle workshops præsenteres her på hjemmesiden


Workshop på STOKs årsmøde 2019

Der er workshops fredag eftermiddag og lørdag morgen. Endelig fordeling af workshops fastlægges senere.

Siden opdateres løbende